Error message

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 687 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 690 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 691 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 302 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 303 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 311 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 318 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line 791 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).

Реактивна енергија

Инсталациите кои во своите погони користат уреди што при својата работа создаваат магнетно поле, освен активната користат и реактивна (јалова) енергија. Овие уреди се нарекуваат индуктивни потрошувачи. Такви уреди се:

 • електромотори;
 • трансформатори;
 • пригушници од флуоресцентно осветление;
 • индуктивни електротермиски печки;
 • апарати за заварување;
 • разладни уреди;
 • кранови;
 • лифтови;
 • вентилатори;
 • пумпи; итн.

 

Реактивната енергија која потрошувачите ја повлекуваат од електричната мрежа не се претвора во корисна работа туку претставува загуба на енергија. Сепак, потрошената реактивна енергија ги зголемува сметките за електрична енергија и дополнително ги оптоварува електричната мрежа и трансформаторските станици кои ги напојуваат постројката и објектот.

 

Но реактивната енергија потребна за работа на индуктивните потрошувачи може да се добие и поинаку, а не само преку дистрибутивната електрична мрежа. Имено, реактивната енергија потребна за функционирање на индуктивните потрошувачи може да се добие со приклучување на електрични кондензатори, односно т.н. кондензаторски батерии. Оваа постапка се нарекува компензација на реактивна енергија.

 

Пред вградувањето на кондензаторските батерии за компензација на реактивната енергија, се вршат наменски мерења со инструменти за анализа на електричната мрежа.

Со инсталирањето кондензаторски батерии на влезот на постројката или транформаторската станица, реактивната енергија повеќе не се повлекува од електричната мрежа туку од вградените кондензаторските батерии. На овој начин се растоваруваат напојните водови и трансформаторските станици и се намалуваат сметките за потрошена електрична енергија, а со тоа вложената инвестиција за опремата многу брзо се отплатува за само 9 до 12 месеци.

 

Дарис инженеринг ДООЕЛ нуди комплетни решенија за компензација на реактивна енергија во сите фази на постапката, и тоа:

 • увид и мерење на состојбата со реактивната енергија;
 • пресметка на исплатливоста на инсталацијата;
 • изработка на проект за компензација на реактивната енергија;
 • изведување на работите и вградување на соодветната опрема (уред за автоматска регулација, склопна опрема, кондензаторски батерии, комплетно каблирање, поврзување кон постоечката електрична инсталација и пуштање на системот во работа).