ТОПЛО ПОЦИНКУВАНА ЧЕЛИЧНА ЛЕНТА (Fe/Zn)

Расположлива широчина: 20,  25,  30,  35,  40,  45  и  50mm

Расположлива дебелина: 2mm,  2.5mm,  3mm,  3.5mm  и  4mm

Минимална дебелина на цинкова облога: 70 микрони (505 gr/m2)

Релевантен стандард: ISO 1461

СОНДИ ЗА ЗАЗЕМЈУВАЊЕ

Материјал: бакар или поцинкуван челик

Напречен пресек: круг,  крст,  Т-профил  и  L-профил

Должини: 500mm  до  3000mm

ШИНИ ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА ПОТЕНЦИЈАЛИТЕ

(ЕКВИПОТЕНЦИЈАЛНИ ШИНИ)

Материјал: бакар

Полн правоаголен напречен пресек

Должини: 150mm  до  1000mm