Свет на егзотични технологии

ОРМАРИ ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА РЕАКТИВНА ЕНЕРГИЈА

Тип: ДРС-ОКРЕ

Излезна моќност: според потребите на потрошувачот

Начин на работа: автоматска регулација на компензацијата

Примена: кај моќни енергетски системи и трансформатори

Придобивки:

– подобрување на факторот на моќност
– подобрување на квалитетот на електричната енергија
– редуцирање на загубите во инсталацијата
– намалување на падовите на напон
– намалување на сметките за потрошена ел. енергија
– подобрување на преносниот капацитет на инсталацијата
– брз поврат на инвестицијата (од 6 месеци до 2 години)

НИСКОНАПОНСКИ КОНДЕНЗАТОРИ

Примена: корекција на факторот на моќност

Наменети се за индуктивни потрошувачи (мотори, трансформатори, исправувачи)

Применлив напон: до max 660V

ВИСОКОНАПОНСКИ КОНДЕНЗАТОРИ

Типови: еднофазни,  еднофазни со два излези,  трифазни

Примена: кај електрични мрежи и индустриски постројки

Придобивки:
– продолжен работен век на опрематa
– намалување на потребите од одржување
– редуцирање на времето на застој на опремата

РЕГУЛАТОРИ НА КОМПЕНЗАЦИЈА НА РЕАКТИВНА ЕНЕРГИЈА

Делување:
-четириквадрантна автоматска регулација

-Струјно мерно подрачје: од  0,1А  до  5А
-Управувачки излези: релејни контакти

-Граници на нагодување на cosϕ: од  0,85 ind  до  0,85 cap

КОНТАКТОРИ ЗА КАПАЦИТИВНИ ОПТОВАРУВАЊА

Примена: вклучување/исклучување на кондензаторски системи

Предности:
– заштеда на скапи и зачестени замени
– намалување на потребите од одржување
– редуцирање на времето на застој на системот
– висока доверливост
– долг работен век